Disclaimer

2E Interconnection B.V. (Kamer van Koophandel:17138839) hierna te noemen 2E Interconnection, verleent u hierbij toegang tot www.2e-interconnection.com 'deze website'.
2E Interconnection behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van 2E Interconnection B.V.

Beperkte aansprakelijkheid

2E Interconnection spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 2E Interconnection. In het bijzonder zijn alle prijzen op deze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 2E Interconnection nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 2E Interconnection. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 2E Interconnection, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Gebruik van logo's met erkenningen, status of andere verworvenheden is enkel toegestaan na schriftelijke overeenkomst met 2E Interconnection. Het gebruik van onze logo’s zonder voorafgaande toestemming is in ieder geval verboden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.